Импресум

Издавач на порталот Курир

ЕМ МЕДИА ДОО
ул. „Мирче Оровчанец“ бр.25/1, кат 4/9
1000 Скопје – Центар, Република Македонија

Административен контакт

Т.: +389 2 614 18 27
Е: [email protected]

Маркетинг

Дејан Донев
Т.: +389 70 223 887
Е.: [email protected]

Главен и одговорен уредник

Предраг Кукиќ

Редакција

[email protected]

Ивона Петрова Николовска
Ивана Ефремовски
Катерина Бојаџиева
Бошко Тасиќ
Дарко Андоновски
Ристе Здравков
Трајан Кристо
Магдалена Андонова